Algemene voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap Sportcentrum Verbon

    CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP

 1. Het inschrijfgeld - éénmalig - bedraagt € 15,00.
 2. Contributie wordt vóórafgaande aan iedere maand via automatische incasso van het op deze kaart aangegeven bankrekening afgeschreven. 
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
 4. Inschrijfgeld; contributie voor de 1e maand alsmede de contributie voor de opzegtermijn dienen bij aanmelding contant te worden voldaan. Bij aanmelding na aanvang van een maand wordt de contributie naar rato berekend voor de 1e maand.
 5. Indien contributie en andere verplichtingen niet geïnd kan worden ontvangt men een herinnering met het verzoek de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen op de aangegeven wijze. Bij uitblijven van betaling zal er € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 
 6. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden voor de helft van de maand.
 7. Wij behouden ons het recht voor personen met een betalingsachterstand de toegang tot de zaal te weigeren. De openstaande contributie tot aan einde opzegtermijn blijft alsdan verschuldigd.
 8. Gedurende (school)vakantieperioden en nationale feestdagen is contributie verschuldigd. Via de website www.verbon.biz worden de dagen dat er geen training is tijdig aangeven.
 9. Het lidmaatschap kan niet worden overgedragen.
 10. Deze lidmaatschapskaart blijft in bezit van Sportcentrum Verbon en kan men op verzoek inzien. Desgewenst wordt een kopie verstrekt.
 11. De hoogte van de maandcontributie kan tussentijds worden gewijzigd en wordt uiterlijk een maand tevoren aangekondigd op website www.verbon.biz  , in de sportzaal of op Facebook. Het staat het lid vrij zijn/haar lidmaatschap alsdan te beëindigen, waarbij de maand opzegtermijn automatisch in acht wordt genomen.
 12. Bij ziekte geldt dat de eerste maand contributie voor eigen risico is. Na 1 maand wordt in overleg het lidmaatschap tijdelijk stilgezet.
 13. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd.
 14. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag binnen of buiten het sportcentrum, of de naam van het sportcentrum in een kwaad daglicht stellen, kan de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd worden. Openstaande contributie tot aan einde opzegtermijn blijft alsdan verschuldigd.
 15. Het staat het sportcentrum vrij indien wettelijke situaties zich voordoen, om aanvullende bepalingen op te nemen inzake het lidmaatschap. Het lid wordt daarvan tijdig in kennis gesteld en heeft alsdan de keuze het lidmaatschap te continueren middels ondertekening van aanvullende bepalingen of het lidmaatschap te beëindigen met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

MEDISCHE VERKLARING DEELNAME AAN TRAININGEN

 1. Het lid verklaart - middels deze - vrij te zijn van blessures en/of (fysieke en mentale) beperkingen tot deelname aan de bokssport. 
 2. Deze medische verklaring geldt tevens indien de lidmaatschapkaart door voogd of ouder ondertekend wordt.
 3. Indien een wijziging in deze situatie optreedt dient hiervan per omgaande schriftelijk melding gemaakt te worden bij de leiding.
 4. Indien het lid van het vrouwelijke geslacht is zal zij er continu op attent zijn om niet in geval van zwangerschap aan trainingen deel te nemen.
 5. Ingeval sprake is van zwangerschap dient dit per omgaande schriftelijk gemeld te worden en wordt het lidmaatschap stilgezet. Men heeft ook de mogelijkheid het lidmaatschap te beëindigen, met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 6. Het lid verklaart geen medische geschiedenis te hebben welke een belemmering vormt voor deelname aan trainingen.
 7. Het lid dient indien hij / zij medicatie gebruikt een doktersverklaring te overleggen waarin is verklaart dat deelname aan trainingen is geoorloofd.
 8. Iedere lid wordt in zijn algemeenheid aanbevolen voor eigen rekening een medische keuring te ondergaan, alvorens deel te nemen.

MATERIALEN

 1. Het lid dient te beschikken over eigen sportmaterialen, te weten bokshandschoenen (minimaal 14 oz), stootzakhandschoenen, handwindsels (bandages), springtouw en een tandbeschermer.
 2. Het gebruik van een tandbeschermer en handwindsels (bandages) tijdens trainingen is verplicht.
 3. Het gebruik van hoofd-, schaamdeel-, en/of borstbeschermer wordt geadviseerd.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan trainingen, gebruik van materialen, betreden van de sportaccommodatie waaronder te verstaan entree, zaal, kantine, douche- en kleedruimten alsmede de kast met boksmaterialen geschiedt op eigen risico. 
 2. Sportcentrum Verbon erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan als gevolg van het gebruik van de faciliteiten.
 3. Aanwijzingen van de trainers dienen te allen tijde worden opgevolgd.
 4. Sportcentrum Verbon is niet verantwoordelijk voor schade aan door het lid meegebrachte eigendommen.
 5. Het lid is wettelijk aansprakelijk voor aan het gebouw; eigendommen van andere leden en fysieke of geestelijke aan leden toegebrachte schade. In het laatste geval te verstaan schade, niet voortkomende uit het risico van sport en spel.
 6. Het lid is ermee bekend dat boksen tot de contactsporten gerekend wordt, waarbij blessures of letsel, gelijk bij andere sporten, voor kunnen komen.
 7. Het lid is ermee bekend dat deelname aan trainingen een risico tot blessures of letsel inhoudt.
 8. Het is verboden om trainingen naar eigen inzicht in te delen, zonder medeweten van de trainers.

HYGIËNE EN VOEDINGSWAREN

 1. Het lid is verplicht zorg te dragen voor zijn / haar hygiëne, voor, tijdens en na de training, mede door het gebruik van de sanitaire voorzieningen en een handdoek.
 2. Het gebruik van stimulerende middelen is niet toegestaan.
 3. In de sportzaal mag enkel sportdrank of water genuttigd worden in afsluitbare flessen.
 4. Voedingswaren mogen enkel in de kantine worden genuttigd.
 5. Sportschoenen met no marking zolen zijn verplicht. Tevens dienen sportschoenen schoon te zijn, en niet buiten gedragen te worden.
 6. Tijdens trainingen dienen mobiele telefoons te worden uitgeschakeld.
 7. Het lid zal zorg dragen voor het reinigen van de accommodatie daar waar hij / zij onverhoeds een niet hygiënische toestand doet ontstaan, zulks ter beoordeling van de leiding.
 8. In de kantine dient men zich als gast te gedragen.

TRAININGSTIJDEN

Tijden van trainingen kunnen zonder opgave van reden gewijzigd worden en worden tijdig gecommuniceerd via aankondiging in de zaal en via de website www.verbon.biz, of Facebook.

OVERIGE

 1. Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Sportcentrum Verbon.
 2. Het is het lid verboden binnen de sportaccommodatie zaken te verhandelen.
 3. Het lid zal stelt zich als doel een sociaal - sportieve sfeer te creëren en te waarborgen binnen de sportaccommodatie.